Podnety ku skvalitneniu predprimárneho vzdelávania a ranej starostlivosti o deti na Slovensku

Náš tím identifikoval tieto okruhy a oblasti, pre ktoré treba hľadať riešenia. Budeme veľmi radi, keď nám pripomeniete ak sme na niečo zabudli a prispejete svojimi podnetmi aj s ich odôvodnením. Podnety posielajte na adresu rada.materskeskoly@gmail.com. Za prioritu považujeme:
  • Prehodnotiť a revidovať Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie.

Podporné stanovisko k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ni

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu podporujú znenie návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Čo si myslí naša predsedníčka Michaela Vargová o tom, ako zvládol svoj prvý rok minister školstva Branislav Gröhling a ako je navrhnutý plán obnovy vo vzdelávaní

Ministerstvo školstva ignoruje Rámec kvality EÚ pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predškolským vzdelávaním - Slovenská komora učiteľov, Asociácia pedagogiky raného detstva, Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu s rozhorčením a hlbokým sklamaním sledujú počínanie ministra školstva pri návrhu novely školského zákona. Jeho ambíciou je otvoriť systém povinného predprimárneho vzdelávania, spúšťajúceho sa od 1. septembra 2021, pre čo najširšie spektrum poskytovateľov.

Vyjadrenie Rady pre rozvoj materských škôl k zavádzajúcim informáciám MŠVVaŠ

Ohradzujeme sa voči dnešnému vyjadreniu ministra školstva verejnosti, v ktorom sa hovorí, že materské školy sú aktuálne úplne zatvorené alebo sú otvorené len pre rodičov v kritickej infraštruktúre. Aktuálne ku dňu 4.1.2021 je v na Slovensku otvorených mnoho materských škôl na základe záujmu rodičov, ktorí vyjadrili pred 21.12.2020 a to bez ohľadu na zamestnanie. Materské školy boli takýmto spôsobom ministerstvom školstva usmernené včera popoludní, printscreen prikladáme v obrázku.

Na Slovensku chýba stredná úroveň riadenia materských škôl, Rada pre rozvoj materských škôl (RRMŠ) to považuje za problémové.

Na Slovensku chýba stredná úroveň riadenia materských škôl, Rada pre rozvoj materských škôl (RRMŠ) to považuje za problémové. Predsedníčka RRMŠ Michaela Vargová pre agentúru SITA objasnila, že odbory školstva na okresných úradoch s kvalifikovanými metodikmi a odborníkmi na predprimárne vzdelávanie sú vo vzťahu k materským školám (MŠ) a ich zriaďovateľom naďalej „bezzubé“. Z tohto dôvodu je riadenie MŠ zvlášť na úrovni obcí často nekvalifikované a neodborné.

Materská škola v zrkadle času

Kto chce naozaj dobre porozumieť tomu čo robí, mal by porozumieť nielen súčasnosti, ale aj jej prechodkyni, ktorá v nej stále žije, minulosti. Nahliadneme preto do niektorých základných oblastí, ktoré formovali inštitucionálnu výchovu a vzdelávanie na Slovensku. Na tento historický výlet sme si vybrali tri destinácie:

- dokumenty určujúce obsah vzdelávania,

- organizáciu dňa v materskej škole a

- počet detí v triede, ak nám bol z dokumentov známy.

Otvorený list ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi

Zástupkyne profesijných organizácií, ktoré reprezentujú aj obhajujú záujmy materských škôl a zaoberajú sa problematikou predprimárneho vzdelávania detí predškolského veku, oslovili ministra školstva prostredníctvom otvoreného listu. Už dlhodobo opakovane upozorňujeme na problematiku financovania materských škôl z podielových daní prostredníctvom originálnych kompetencií miest a obcí. Tento typ financovania sa napriek dobrému úmyslu ukazuje ako veľmi problematický. Problémy, ktoré jeho zavedením vyvstali, pretrvávajú, dokonca sa zhoršujú, čo sa ukázalo v ešte vypuklejšej podobe aj počas mimoriadneho prerušenia prevádzky materských škôl v dôsledku pandémie spôsobenej novým koronavírusom.

Stránky

Odoberať Rada pre rozvoj materských škôl RSS