Podporné stanovisko k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ni

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu podporujú znenie návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zmien v školskom zákone vnímame pozitívne z nasledovných dôvodov:

1. Umožní osobitné formy plnenia povinného predprimárneho vzdelávania podľa § 23, ktorých uplatňovanie nie je možné podľa súčasného znenia školského zákona (bod 1. až 6 návrhu).

2. Umožní zmysluplnejšiu realizáciu individuálneho vzdelávania detí podľa §28b ods. 2 písm. b) ustanovením jeho podrobností vo všeobecne záväznom predpise (bod 8)

3. Umožní odstránenie „nepravého“ individuálneho (domáceho) vzdelávania detí podľa § 28b ods. 2 písmena b), ktoré by sa v podstate realizovalo inštitucionálne v zariadeniach podľa osobitného predpisu a častokrát síce inštitucionálne, ale nekvalifikovane, nakoľko tieto zariadenia nie vždy disponujú potrebným personálnym zabezpečením predprimárneho vzdelávania kvalifikovanými učiteľmi. (bod 10)

4. Umožní vytvorenie kvalitného vzdelávacieho obsahu v dostatočnom čase bez časovej tiesne od prijatia dieťaťa na individuálne (predprimárne) vzdelávanie po začatie jeho realizácie. (bod 11 a 13)

5. Umožní prechodné riešenie rozšírenia kapacít materských škôl zriadením tried v zadaptovaných priestoroch so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve. (bod 22, návrh znenia § 161l, ods. 1)

6. Umožní na obmedzené časové obdobie poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania zariadeniam predprimárneho vzdelávania zapísaným do osobitného registra vedeného ministerstvom školstva po splnení zákonom vymedzených podmienok (súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva, program predprimárneho vzdelávania a kvalifikácia príslušných zamestnancov) a vymedzí ich práva a povinnosti. Ponechanie týchto podmienok v tomto znení bodu 22 považujeme za obzvlášť dôležité.

7. Umožní reguláciu a kontrolu zabezpečenia základných štandardov kvality výchovy a vzdelávania v zariadeniach predprimárneho vzdelávania porovnateľné s materskými školami, čím štát získa kontrolu nad vstupom rôznych neregulovaných a neoprávnených poskytovateľov do tohto procesu.

8. Akékoľvek uvoľnenie navrhovaných požiadaviek pre registrovanie zariadení predprimárneho vzdelávania podľa navrhovaného odseku 3 § 161l písm. a) by malo za dôsledok otvorenie vstupu do systému aj pre zariadenia bez akéhokoľvek vecného zázemia, prevádzkovania takýchto zariadení v nevhodných priestoroch, v nepodnetnom prostredí, napríklad aj bez reálneho a hygienicky zabezpečeného prístupu k pitnej vode, či hygienicky prijateľného stravovania.

9. Uvoľnenie kvalifikačných požiadaviek ustanovených v navrhovanom odseku 3 § 161l písm. a) by malo za následok „vzdelávanie“ detí nekvalifikovanými osobami bez základných kompetencií potrebných pre poznanie psychosociálnych osobitostí detí, pre aplikáciu primeraných metodických a didaktických postupov potrebných pre rozvíjanie osobnosti dieťaťa, bez kompetencií k sebarozvoju.

10. Uvoľnenie požiadavky ustanovenej v odseku 3 § 161l v písm. b), teda vzdelávanie bez vzdelávacieho programu, by malo za dôsledok úplnú anarchiu vo výchove a vzdelávaní najmenších detí.

11. Všetky požiadavky navrhnuté v § 161l sú úplne v súlade s Rámcom kvality EÚ pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve a aktuálne stanovenými požiadavkami pre predprimárne vzdelávanie na Slovensku a preto dôrazne apelujeme, aby boli ponechané v takom znení, v akom sú navrhované.

12. Umožní podľa Čl. II bodu 3 určenie spádových materských škôl prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení obcí, čo je dôležitým predpokladom pre zabezpečenie garancie miesta v materskej škole pre dieťa, ktoré má plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Prijatie všetkých navrhovaných zmien návrhu zákona považujeme za veľmi dôležité pre umožnenie zmysluplnejšej, efektívnejšej a adresnejšej aplikácie povinného predprimárneho vzdelávania v praxi. I keď všetky navrhované body sú prínosom pre jeho hladký priebeh v praxi, za obzvlášť dôležité považujeme uchovanie znenia návrhu v bode 22.

V nedávnej minulosti sme kriticky reflektovali, komentovali a pripomienkovali návrhy školského zákona prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania (LP/2020/562 zo dňa 19.01.2021 a LP/2021/105 zo dňa 09.03.2021), v ktorých sa navrhovalo neakceptovateľné uvoľnenie splnenia základných kritérií pre predprimárne vzdelávanie detí zadefinovaných Rámcom kvality EÚ pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve.

Schválenie predloženého poslaneckého návrhu novely školského zákona a s ním súvisiacich zákonov plne podporujeme, pretože je prínosom pre plynulé zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania všetkých detí.

Mgr. Michaela Vargová, PhD.
predsedníčka
Rada pre rozvoj materských škôl

Mgr. Adriana Makuchová
predsedníčka
Spoločnosť pre predškolskú výchovu

PaedDr. Monika Miňová, PhD.
predsedníčka
SV OMEP