O nás

Rada pre rozvoj materských škôl je profesijným združením, ktorého cieľmi sú: a) spolupodieľať sa na rozvoji materských škôl a predprimárneho vzdelávania v Slovenskej republike, b) zastupovať a hájiť záujmy, detí, rodičov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov materských škôl všade tam, kde je to potrebné, c) podieľať na tvorbe právnych predpisov, na pripomienkovaní a tvorbe kurikulárnych a koncepčných dokumentov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí predškolského veku, d) spolupracovať s profesijnými organizáciami s podobným zameraním.

Predsedníčka: Michaela Vargová

Podpredsedníčka: Zuzana Lynch

Tajomníčka: Katarína Kuťková

Členom sa môže stať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec materskej školy, odborník v oblasti predprimárneho vzdelávania alebo fyzická osoba, ktorá je zainteresovaná na rozvoji predprimárneho vzdelávania. Člen sa zaväzuje byť prínosom v konkrétnej oblasti. Nie sme organizáciou združujúcou veľký počet členov, skôr odborným tímom. Žiadateľ sa prijatím za člena zaväzuje aktívne spolupracovať vo zvolenej oblasti v prospech cieľov a vízie občianskeho združenia, pripravovať odborné podklady, vystupovať na rokovaniach, stretnutiach a v médiách ako odborník na jednu, alebo viac z týchto oblastí:

  • financovanie materských škôl
  • inklúzia v materských školách
  • kurikulum predprimárneho vzdelávania
  • systém riadenia materských škôl
  • správa materských škôl – kompetencie zriaďovateľa
  • školská samospráva
  • kvalifikačné vzdelávanie učiteľov materských škôl (stredoškolská a vysokoškolská príprava učiteľov)
  • ďalšie vzdelávanie učiteľov materských škôl
  • monitoring a evalvácia materských škôl