Podnety ku skvalitneniu predprimárneho vzdelávania a ranej starostlivosti o deti na Slovensku

Náš tím identifikoval tieto okruhy a oblasti, pre ktoré treba hľadať riešenia. Budeme veľmi radi, keď nám pripomeniete ak sme na niečo zabudli a prispejete svojimi podnetmi aj s ich odôvodnením. Podnety posielajte na adresu rada.materskeskoly@gmail.com. Za prioritu považujeme:
 • Prehodnotiť a revidovať Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie.
 • Vytvoriť a zaviesť do praxe systémové podporné opatrenia na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania v materských školách (pozn. napríklad systém podporných opatrení v ČR má 5 stupňov a podľa ich náročnosti sú k nim náležite rozpracované organizačné, pedagogické a finančné podmienky). Podpora odborníkov – neoddeliteľnou a samozrejmou súčasťou pracovných tímov v materských školách majú byť pedagogickí asistenti a ďalší odborní zamestnanci napr. školský psychológ, školský logopéd.
 • Vytvoriť špecializovanú štátnu školskú správu v školstve s cieľom zabezpečiť metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, teda vytvorenie systému odborného riadenia v školstve na strednej úrovni – medzi štátom (najvyššia úroveň) a materskou školou (konečná úroveň).
 • Materské školy vyňať z originálnych kompetencií obcí určiť im právnu subjektivitu zo zákona (obdobne, ako je to teraz podľa § 27 školského zákona v ZŠ).
 • Zjednotiť financovanie školstva, úplný prechod do gescie ministerstva školstva. V prípade ponechania systému financovania materských škôl cez podielové dane miest a obcí, finančné prostriedky z podielových daní poskytnuté štátom zriaďovateľom materských škôl účelovo viazať v plnej výške pre potreby materských škôl. Súčasťou účelovo viazaných prostriedkov nech sú aj prostriedky na učebné pomôcky, materiál a potreby súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou nielen pre deti od 5 rokov ale aj pre deti do 5 rokov.
 • Vytvoriť štandardizovaných nástrojov na posudzovanie osobnostného rozvoja dieťaťa, ktoré budeme využívať pri monitorovaní individuálneho vzdelávania v povinnom predprimárnom vzdelávaní.
 • Zabezpečiť dostupnosť predškolského vzdelávania pre všetky deti – vytvoriť legislatívne podmienky tak, aby sa ustanovil právny nárok na miesto v materskej škole pre všetky deti od troch rokov; štát by mal podporiť vytvorenie kapacitných podmienok na to, aby predprimárne vzdelávanie v materskej škole absolvovali postupne všetky deti nielen od päť rokov veku, ale aj od štyroch rokov a napokon všetky deti už od troch rokov, ktorých rodičia o to požiadajú.
 • Naplánovať a zrealizovať systematický prechod na zvýšenie požiadaviek na výšku vzdelania učiteliek s výhľadom požiadavky vysokoškolského vzdelania pre všetkých učiteľov materských škôl v horizonte najneskôr do roku 2030. Všetky učiteľky so stredoškolským vzdelaním by mali možnosť za výhodných podmienok a veľkej podpory zamestnávateľov a štátu doplniť si vzdelanie na požadovanú úroveň, pričom táto požiadavka by sa netýkala učiteliek vo veku od 50 rokov. Učiteľky na úrovni úplného stredného odborného vzdelania by po roku 2030 pôsobili ako pedagogickí asistenti. Dostupnosť predškolského vzdelávania pre všetky deti – vytvoriť možnosti aj právny nárok na miesto v materskej škole pre všetky deti od troch rokov; štát by mal podporiť vytvorenie kapacitných podmienok na to, aby predprimárne vzdelávanie v materskej škole absolvovali postupne všetky deti od päť rokov veku, od štyroch rokov veku a napokon všetky deti už od troch rokov veku, ktorých rodičia o to požiadajú.
 • Ustanoviť počty detí na triedu (počet detí na jednu učiteľku v materskej škole) maximálne na 15. Ak je v triede prijatých viac ako 15 detí, výchovu a vzdelávanie nech zabezpečujú vždy súbežne dve učiteľky. Najvyšší počet detí v jednej triede je maximálne 20. V každej triede pôsobí spolu s učiteľkou aj pedagogický asistent.
 • Zabezpečiť profesionálny prístup k profesijnému rozvoju učiteľov – zabrániť neodborným zásahom do vzdelávania učiteľov v profesijnom rozvoji ako aj vstupu nekvalitných poskytovateľov a lektorov do tohto procesu.
 • Vytvoriť systém ranej starostlivosti pre deti do 3 rokov v spolupráci s MPSVaR – vrátane kurikula od 0 do 3 kompatibilného s kurikulom pre deti od 3 do 6 rokov.
 • Posilniť metodickú a poradenskú funkcie ŠŠI voči všetkým školám a školským zariadeniam tak, aby jej hodnotenia a audity mali aj pozitívny dopad na kvalitu školy. (budú školám pomáhať prijímať opatrenia na odstraňovanie nedostatkov).