Ministerstvo školstva ignoruje Rámec kvality EÚ pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predškolským vzdelávaním - Slovenská komora učiteľov, Asociácia pedagogiky raného detstva, Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu s rozhorčením a hlbokým sklamaním sledujú počínanie ministra školstva pri návrhu novely školského zákona. Jeho ambíciou je otvoriť systém povinného predprimárneho vzdelávania, spúšťajúceho sa od 1. septembra 2021, pre čo najširšie spektrum poskytovateľov. Minister z dôvodu nedostatku kapacít v materských školách ohlásil ešte v októbri prostredníctvom tlačovej besedy zámer sprístupnenia poskytovania povinného vzdelávania detí aj zariadeniam nezaradeným v sieti škôl. Tie v súčasnosti, na rozdiel od materských škôl, nemusia spĺňať požiadavky stanovené legislatívou. Z tohto dôvodu profesijné organizácie upozornili na nevyhnutnosť nastavenia štandardov kvality, ktoré budú platné pre všetkých poskytovateľov rovnako. Požadujú kvalifikovanosť pedagógov, systematické vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu, externú kontrolu a odbornosť. Poradkyňa ministra v liste profesijným organizáciám deklarovala, že tieto požiadavky budú rešpektované pri všetkých plánovaných krokoch a návrhoch. Odvolávala sa na Rámec kvality EÚ pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, ktorý „zahŕňa aj požiadavky na kvalifikovaných pracovníkov s počiatočnou a kontinuálnou odbornou prípravou“. Táto požiadavka na kvalitu sa však v návrhu novely školského zákona nenachádza. Nevyskytla sa ani medzi 57-mimi pripomienkami, ktoré ministerstvo školstva v rámci medzirezortného pripomienkového konania vznieslo voči svojej vlastnej novele.

Vyjadrujeme opodstatnenú obavu, že týmto spôsobom bude umožnený vznik a prevádzka zariadení, ktoré nebudú schopné zaručiť predškolské vzdelávanie na požadovanej úrovni.

Sme za rozmanitosť poskytovateľov povinného predprimárneho vzdelávania, avšak základná požiadavka na kvalifikáciu osôb, ktoré majú vzdelávať deti, musí platiť pre všetkých. Verejnosť ako prijímateľ verejného povinného vzdelávania musí mať štátom garantovanú odbornosť na všetkých jeho stupňoch. Ministrovu novelu školského zákona bez zakomponovania tejto požiadavky považujeme za narušenie ústavného práva na rovný prístup ku vzdelávaniu všetkých detí.