Na Slovensku chýba stredná úroveň riadenia materských škôl, Rada pre rozvoj materských škôl (RRMŠ) to považuje za problémové.

Na Slovensku chýba stredná úroveň riadenia materských škôl, Rada pre rozvoj materských škôl (RRMŠ) to považuje za problémové. Predsedníčka RRMŠ Michaela Vargová pre agentúru SITA objasnila, že odbory školstva na okresných úradoch s kvalifikovanými metodikmi a odborníkmi na predprimárne vzdelávanie sú vo vzťahu k materským školám (MŠ) a ich zriaďovateľom naďalej „bezzubé“. Z tohto dôvodu je riadenie MŠ zvlášť na úrovni obcí často nekvalifikované a neodborné. Rada však ocenila, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neodložilo povinné predprimárne vzdelávanie a zvládlo výzvu udržať od júna 2020 v prevádzke materské školy. Ako uviedla Vargová, pri predprimárnom vzdelávaní sa ťažko aplikuje dištančná forma, aj keď sa toho mnohé MŠ zhostili veľmi dobre. Problém absentujúcej strednej úrovne riadenia je podľa Vargovej najviac citeľný hlavne v malých obciach. Tam sa na úrovni zriaďovateľa len ojedinele vyžaduje odbornosť riadenia vo vzťahu k materským školám. Pri ich riadení môžu nastať závažné pochybenia, avšak bez akýchkoľvek dôsledkov pre toho, kto pochybil. Preto v novom roku 2021 od vedenia rezortu očakáva vytvorenie strednej úrovne riadenia, teda špecializovanú školskú správu, ktorou by sa zaistila kvalita riadenia MŠ a dodržiavanie pravidiel. Rada tiež očakáva, že sa upraví aj financovanie MŠ. Vargová priblížila, že okrem spustenia povinného predprimárneho vzdelávania sa v roku 2021 čaká aj novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, nová vyhláška o MŠ či novela školského zákona. Práve v nej by sa mali nastaviť pravidlá pre ďalších poskytovateľov predprimárneho vzdelávania okrem MŠ. Do diskusie by mali byť prizývané všetky dotknuté strany a argumenty by sa mali posudzovať na základe kvality a nie toho, kto ich vysloví. Predsedníčka RRMŠ si tiež želá, aby ministerstvo začalo riešiť kvalitu prípravy učiteľov MŠ, a to a že sa v v nich dočkajú asistentov učiteľa či pomocných zamestnancov. „Chcela by som, aby sme si mohli v dohľadnej dobe povedať, že na Slovensku máme funkčný systém výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom a predškolskom veku, od nula do šesť rokov, v ktorom sú výchova, vzdelávanie a starostlivosť dostupné, kvalitné, všetci zúčastnení v ňom spolupracujú v prospech dieťaťa a systém, ktorému žiadne dieťa nie je na obtiaž ako ‚problémové‘,“ napísala. Vargová poukázala, že nové vedenie ministerstva školstva sa už pri prvej vlne pandémie snažilo metodicky usmerňovať situáciu v MŠ, a to hlavne vo vzťahu k neférovým praktikám zriaďovateľov, medzi ktoré patrilo napríklad zrušovanie tried, prepúšťanie zamestnancov či bránenie v online vzdelávaní aj tam, kde boli možnosti a vôľa. Podotkla, že manuály a usmernenia ministerstva vo vzťahu k MŠ neboli vždy terminologicky správne a adresné, keďže boli preberané z manuálov pre základné školy a paušálne usmerňovali aj to, čo nebolo potrebné ako stravovanie a odpočinok. Zároveň konštatovala, že MŠ sú v originálnych kompetenciách miest a obcí, a preto sa ich usmerňovanie či komunikácia líši napríklad od základných škôl, ktoré sú zriaďované aj financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy. „Preto boli mnohé opatrenia ministerstva pre materské školy len vo forme odporúčaní, najmä v oblasti financovania, čo zriaďovatelia v mnohých prípadoch využili vo svoj prospech a v neprospech materských škôl,“ vysvetlila. Článok bol zverejnený na: https://www.webnoviny.sk/vskolstve/materskym-skolam-by-pomohla-stredna-u...