Stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ

Organizácie zaoberajúce sa predprimárnym vzdelávaním sa 26.8.2019 stretli na rokovaní s generálnym riaditeľom Sekcie regionálneho školstva pánom Marianom Galanom, námestníčkou Štátneho pedagogického ústavu pani Katarínou Vladovou aj ďalšími zástupcami Štátneho pedagogického ústavu, aby požiadali o kroky vedúce k zlepšeniu aplikačnej praxe v súvislosti so Vzdelávacími programami pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie (2017). Žiadali zavedenie dodatku, ktorý by umožňoval pri deťoch so ŠVVP v školskej integrácii postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu podobne, ako je tomu pri vzdelávacích programoch pre primárne vzdelávanie.a dôslednú revíziu týchto vzdelávacích programov v súvislosti s ministerstvom schváleným projektom výskumu a tvorby kurikulárnych dokumentov, vrátane procesu ich periodickej inovácie. ktorý je súčasťou kurikulárnej reformy. Výsledok: Generálny riaditeľ prisľúbil schválenie dodatku v čo najkratšom čase. Požiadavky na revíziu dokumentu odporúčal predniesť priamo ŠPÚ, pričom podporí spoluprácu s organizáciami. Predsedníčka Rady pre rozvoj materských škôl Michaela Vargová prezentovala na požiadanie generálneho riaditeľa poslanie a ciele RRMŠ aj predstavu o ďalšej spolupráci.